Akty prawne

                 Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza „Jedynka” w Białymstoku, ul. Słonimska 8 i Placówka  Opiekuńczo-Wychowawcza  „Dom pod Modrzewiem”  ul. św. A. Boboli 5 działają w oparciu o następujące akty prawne:  

 

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Dz.U. 1964 nr 9 poz. 59

- prawo.sejm.gov.pl

 

2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887

- prawo.sejm.gov.pl 

 

3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

- prawo.sejm.gov.pl

 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej- Dz.U. 2011 nr 292 poz. 1720

- prawo.sejm.gov.pl